top of page

הפרוייקט:

שיפור תהליך השריפה ( 1100מ"צ) במיתקן לטיפול בפסולת מסוכנת - הקמת תנור לשריפת חומ"ס במפעל אקוסול בנאות חובב.

התועלת ללקוח :

התפוקה של משרפת החומרים המסוכנים הוגדלה הן מבחינת קיבולת והן מבחינת כמות הקיטור המיוצר מאנרגיה עודפת.

הפרוייקט בוצע תוך עמידה במגבלה מוגדרת מראש של זמן הפסקת העבודה השוטפת לצורך ההקמה.

גלריית תמונות

bottom of page