top of page
5.png

הקוד האתי

א.טייב הנדסה מחויבת לנהל את עסקיה ביושר, בהגינות ומתוך הקפדה על התנהגות אתית. החברה מאמינה כי התנהגות אתית עקבית ללא פשרות היא בעלת חשיבות מכרעת לרכישת אמון הלקוחות, השותפים העסקיים, הספקים והעובדים, והיא מפתח לקיום החברה ולהצלחתה בטווח הארוך.

מסמך זה מתאר את עקרונות ההתנהגות האתית בחברה, ומפרט את מדיניותה בתחומים רלבנטיים.
החברה מצפה מכל עובד לנהוג בהתאם לקוד האתי, כמפורט במסמך זה. מעבר למחויבות משפטית, נדרש מכל עובד בחברה לעמוד בסטנדרטים גבוהים של התנהגות אתית במישור האישי והעסקי בעת ביצוע תפקידיו. התנהגות כזו מחייבת הפגנת יושר, אמינות ויושרה בכל תחומי עיסוקו ובכל מגעיו עם עובדים אחרים, עם החברה ובעליה, עם לקוחות וספקים, עם הציבור, עם הקהילה העסקית ועם גופים ממשלתיים וציבוריים.
מדיניות התנהגות אתית
בראש ובראשונה –
עמידה בחוק
מדיניות החברה היא לקיים את החוקים הנהוגים במדינת ישראל, ואת החוקים הבינלאומיים הנוגעים לחברה או לניהול עסקיה בכל ארץ שבה היא מספקת שירותים. מעבר למחויבות המשפטית לציית לחוק, החברה שואפת גם להנהיג ולהציב דוגמא לחברות אחרות, כפועל יוצא מתחושת האחריות החברתית שלה.
א. התנהגות אתית בתחום שבין החברה לעובדיה
כבוד לעובדים
כל עובד נהנה מזכויות יסוד בסיסיות ויש לנהוג בו יחס של כבוד, שוויון והערכה. כל עובד זכאי לחופש מחשבה, מצפון, דת והבעת דעה כל עוד אינו פוגע ברגשותיהם או בזכויותיהם של עובדים אחרים.
החברה מחויבת לתת לכל עובד ולכל מועמד להיות עובד הזדמנות שווה בכל תחומי העבודה, במינוי לתפקידים ובקידום מקצועי. החברה אוסרת אפליה על בסיס גיל, גזע, עדה, מגדר, דת, מוגבלות, העדפה מינית, מצב משפחתי או דעה פוליטית.
החברה מכבדת את הזכות לפרטיות של כל עובדיה, לקוחותיה וספקיה, ונוקטת משנה זהירות בטיפול במידע אישי, באחסונו ובמניעת הפצתו כדי להבטיח שמירה על פרטיות.
על עובדי החברה להימנע מכל סוג של התנהגות גסה, אלימה או מאיימת כלפי עובדים אחרים בחברה ובפרט הטרדה מינית ואלימות פיזית או מילולית, ומכל פעילות העלולה לגרום לאווירה מעליבה, פוגעת או עוינת.
שימוש בנכסי החברה
לא.טייב הנדסה נכסים חומריים, עסקיים, מסחריים ואחרים. כל שימוש בנכסי החברה יעשה באופן חוקי ואתי, ואך ורק לצורך קידומה העסקי של החברה, כדלהלן:
נכסים חומריים – כל הנכסים החומריים כגון מוצרים, ציוד מיגון ובדיקה, ריהוט וציוד משרדי ישמשו אך ורק לקידום פעילותה העסקית של החברה. יש לשמור על שלמותם ותקינותם ואין להשתמש בהם לצרכים פרטיים, אין למסור או להשאיל אותם לאחרים ואין למכור אותם או להיפטר מהם ללא אישור.
מידע סודי וקניין רוחני – א.טייב הנדסה מכירה בחשיבותו של נושא הקניין הרוחני ובצורך לשמור על סודיות המידע. א.טייב הנדסה ועובדיה ינקטו בכל הצעדים הדרושים לשמר ולהעצים את הקניין הרוחני של החברה, ויימנעו מכל פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של חברות אחרות.
עובדי החברה יימנעו מגישה למידע חסוי או סודי של החברה ומשימוש במידע מסוג זה, אלא אם המידע דרוש להם לצורך מילוי תפקידם. כמו כן יימנעו העובדים מהעברת המידע לאחרים, במהלך עבודתם בחברה או לאחר מכן, אלא אם קיבלו אישור מהחברה. איסור זה חל גם על מידע סודי וקניין רוחני של חברות אחרות שעמן חתמה א.טייב הנדסה על חוזה או על הסכם אי חשיפה (NDA).
מערכות מחשוב ותקשורת – מערכות המחשוב והתקשורת של החברה הכוללות מחשבים אישיים, תוכנות ורשתות תקשורת ישמשו לצורכי החברה בלבד. אין להשתמש במערכות אלו לגישה, לאחזור, למשלוח, להפצה, להצגה, לאחסון או להדפסה של מידע שיש בו כדי להוליך שולל, להטריד, להשמיץ או לאיים, או של מידע שהוא בחזקת חומר תועבה, גזעני, פורנוגרפי, או כל מידע שאינו עולה בקנה אחד עם התנהגות חוקית, מקצועית ואתית.

יישום המדיניות
מסמך זה חל על כל עובדי החברה ומחייבם בכל היבטי פעילותם בחברה לרבות קבלת החלטות הנוגעות למסחר, להשקעות, ללקוחות, לשותפים, לקבלני משנה, לספקים, ובכל נושא הקשור לעיסוקם בחברה.
מסמך זה חל על כל פעילויות החברה בכל הארצות בהן היא מספקת שירותים. יתכן שבנסיבות מסוימות תעלה שאלה של פרשנות למסמך זה, ובמיוחד בארצות שבהן יש הבדל בין הדרישות והנוהגים המקומיים לבין הסטנדרטים הבינלאומיים. א.טייב הנדסה תעשה כמיטב יכולתה לפתור כל בעיה בנושא אתיקה, משפט, סביבה וזכויות אדם הנובעת מסתירה לכאורה בין נוהגים מקומיים לבין דרישות מסמך זה.
ב. התנהגות אתית בתחום שבין החברה לעובדיה
הגינות עסקית
הצלחת החברה תלויה ביכולתה להתעלות על מתחריה. עם זאת, לא כל האמצעים כשרים להשגת המטרה, וגם באילוצים של תחרות קשה יש להתנהל בהגינות, ביושר ותוך הקפדה על כללי האתיקה.
לחברה יש מוניטין של חברה הגונה, הוגנת וישרה וכדי להמשיך ולשמור על שמה הטוב של החברה בקרב הלקוחות, השותפים, המתחרים והציבור מחויב כל עובד להמשיך ולהקפיד על עקרונות ההתנהגות הבאים:
הגינות כלפי הלקוחות – יש לנהוג בלקוחות ובשותפים בשוויון ובהוגנות. אם נוצר עימות בשוק בין מספר שותפים או לקוחות, יש לפתור אותו על בסיס של שיווין והוגנות, תוך שמירה על האינטרס של החברה לטווח הארוך

יושר ואמון – אין למסור ללקוחות, לשותפים, לעיתונות או לציבור מידע לא נכון על החברה, על הטכנולוגיות שלה, על מוצריה ועל איכותם, על לוחות זמנים (לתכנון או לביצוע) ועל היבטים עסקיים אחרים, במטרה להונות או להציג מצג שווא.
תחרות הוגנת – אין להפיץ מידע כוזב, מטעה או מטיל קלון על מתחרים ועסקיהם בנושאים כגון יציבותם, הנזילות הכספית שלהם, מיומנותם, איכות מוצריהם או אמינותם כספק. יש להימנע משימוש לרעה בסודות מסחריים או במידע עסקי מסווג של המתחרים.
הימנעות משחיתות בעסקים
א.טייב הנדסה ועובדיה מתחייבים לא לתת או לקבל שוחד, לא להציע או להיענות להצעת שוחד, לא לתת או לקבל תשלום כלשהו שאינו חוקי, גלוי ואתי, ולהימנע מכל פעילות עסקית מושחתת.
א.טייב הנדסה ועובדיה יעשו כמיטב יכולתם לעבוד אך ורק עם ספקים וקבלני משנה המנהלים את עסקיהם ביושר, בהגינות, ע"פ החוק, הנמנעים משחיתות ומקפידים על התנהגות אתית.

ניגוד עניינים
בעת קבלת החלטות או ביצוען יש לשקול רק את טובת החברה בכללותה, ולהימנע משיקולי תועלת אישית או קבוצתית או משיקולים הנובעים מיחסים אישיים. כמו כן יש להימנע מפעילות העלולה ליצור ניגוד אינטרסים בין העובד לחברה.

אחריות
כל עובד בחברה יקיים את האמור במסמך זה ויפעל ברוחו. שאלות והבהרות לגבי משמעותו או יישומו של סעיף כלשהו במסמך ניתן להפנות למנהל הישיר או לגיל טייב.
על כל מנהל בחברה לוודא כי העובדים הכפופים לו מודעים לקוד האתי ומקיימים אותו. אחריות זו כוללת גם הסברה והדרכה לעובדים כדי להבטיח ידיעת הקוד והבנתו. מנהל, אשר נודע לו על הפרת הקוד ע"י אחד מהעובדים הכפופים אליו, ידווח על כך מידית לאחד הסמנכ"לים בחברה.
הפרה של הקוד האתי עלולה להביא לנקיטת צעדים משמעתיים כלפי העובד המפר, כולל פיטורין, ו/או לנקיטת צעדים משפטיים כלפיו.
טיפול בתלונות על הפרת הקוד האתי
כל דיווח או תלונה על הפרה של קוד אתי זה ניתן להפנות לגיל טייב, הממונה על תלונות בחברה.
כל דיווח ייבדק ביסודיות וברגישות, תוך שמירה על סודיות מוחלטת.
א.טייב הנדסה, עובדיה ומנהליה לא יפטרו, ישעו, יאיימו, יטרידו, יפלו לרעה, יתנקמו או יינקטו צעדים משמעתיים כלשהם כנגד עובד שדיווח על הפרת הקוד האתי ע"י עובד אחר. מאידך, החברה עלולה לנקוט בצעדים משמעתיים נגד עובד שמסר דיווח לא נכון ביודעין ושלא בתום לב.
שאלות והצעות לשינויים
שאלות, הערות והצעות לשינויים יש להפנות לגיל טייב.

מסמך זה יופץ לכל עובדי החברה ועובדים חדשים יקבלו עותק עם קבלתם לעבודה. 

bottom of page