top of page

שירותים סטטוטוריים

שירותים סטטוטוריים

א. טייב הנדסה מתמחה בתכנון וניהול הפתרונות ההנדסיים המקצועיים, המדויקים והחסכוניים ביותר ללקוחותיה.

בשרותי החברה נכללים הוצאות נספחי תבעו"ת מקצועיים כדלקמן : 

  • תנועה וכבישים  

  • הידרולוגיה וניקוז

  • ססמיקה 

  • מים וביוב

בחברתינו עובדים מספר מהנדסים רשויים המוציאים היתרי בנייה במערכת רישוי זמין ברוב המועצות ועיריות עבור לוקוחותינו.

רוב ההיתרים הינם עבור מבני תעשייה וגם עבור מבני מסחר וציבור.

bottom of page