top of page

סקרי מבנים מסוכנים

  סקרי מבנים מסוכנים

לחברת א.טייב הנדסה ניסיון רב בבדיקה, מיון ודיווח על מבנים מסוכנים בעיריות ומועצות שונות.

  • במסגרת עבודתינו נבחנים מבני מגורים מסחר ומבני ציבור על פי דרישת המזמין - אגפי הנדסה של הרשויות.

  • בדו"ח הבדיקה מצוינים בין היתר ממצאים, מסקנות והמלצות לטיפול ע"י בעלי הנכסים  על פי חוק תכנון ובניה.

  • במידת הצורך, יוגשו הנחיות לכוחות הצלה לצורך שמירת ביטחון ובטיחות התושבים.

bottom of page