top of page

תאור הפרויקט :

הגדלת כושר שינוע מוצקים תוך טיפול בפליטות אבק בלתי מוקדיות.

תכנון קונסטרוקציה למגדל בגובה 45 מטרים וגשרים למסועים במפתחים עד 80 מטרים כולל חיזוק של מגדל מעבר קיים ובניית סילו עודפים של חומר תוצ"ג ממסועי חלוקה ותחנת מילוי מכליות.


התועלת ללקוח :

תפוקת מסועים הוגדלה כחלק מתהליך חידוש של ציוד מיושן ,תוך הקפדה על תקני פליטות אבק עדכניים ושמירה על הסביבה ועל בטיחות העובדים במתקן.

במסגרת הפרויקט תוכננו חיזוקים למבנה להבטחת עמידה בתקנים העדכניים לעומסים ולרעידות אדמה.

גלריית תמונות

bottom of page