top of page

הפרויקט: באתר נאות חובב של "אדמה מכתשים" פועל מתקן ביולוגי לטיפול בשפכים התעשייתיים. המתקן מסוג MBR () ובו ממברנות שמטרתן לסנן קולחין מהבוצה. בכל מקרה של תקלה, רבע מתפוקת הטיפול בשפכים של האתר מושבתת לזמן רב. על כן הוחלט לבצע קדם פרויקט לבחינת חלופות לפתרונות ועלויותיהן. בעקבותיו החליט הלקוח להוסיף שני תאי ממברנות חיצוניים להגדלת היתירות של המערכת.

התועלת ללקוח: מעצם טבעו של הפרויקט, היה צורך לסיימו טרם עונת הגשמים. ניסיונה רב השנים של א.טייב הנדסה בפרויקטים מורכבים הכוללים ניהול, תכנון במקצועות השונים, טיפול בקבלת היתרים ברשויות השונות ורכש, תרם ליכולתה לקיים פרויקט כזה במסגרת לוח זמנים צפוף ובתקציב מוגבל.

גלריית תמונות

bottom of page