top of page

אמיר גרטי

מהנדס אינסטלציה וניקוז

אמיר גרטי בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית מהטכניון.

משמש בחברתינו כמהנדס אינסטלציה וניקוז בעל ניסיון רב בתחומים:

  • תכנון עריכה וליווי תוכניות בהיקפים ושלבים שונים בהיבטים של מערכות מים ביוב וניקוז.

  • תכנון מערכות ניקוז על ותת קרקעיות למפעלי בטון \ מחצבות \ עיריות , מועצות שונות ותחנות דלק

  • מתקני איטום כולל מאצרות

  • תכנון מערכות אספקת מים לתעשייה כולל מערכות הגברת לחץ

  • תכנון קווי הולכה בינעירוניים

  • תכנון מערכות מוניציפליות כולל התחברויות למקורות

  • תאום סטטוטורי עם רשות המים \ מילת"ב  \ תאגידי מים וביוב אזוריים

  • אישורי תוכניות בלשכות בריאות אזוריות מול משרד להגנת הסביבה

  • אישורי מיתקני טיפול בשפכים מקומיים בידי הגורמים המוסמכים

  • תכנון מערכות הולכה גרביטציוניות ולחץ (סניקה) בסדרי גודל שונים

bottom of page